• Gegarandeerd een
  scherpe prijs

 • 14 dagen niet-goed-
  geld-terug garantie

 • Veilig voor- of
  achteraf betalen.

Algemene Voorwaarden Bundol

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JUNI 2013


Bundol

www.bundol.nl

 

Laan van Kronenburg 14

1183AS Amstelveen

 

telnr: +31 6 46 636 489

 

Kamer van Koophandel: 59577576

BTW nummer: NL077635498B02

IBAN: NL46ABNA0981623921
BIC: ABNANL2A

 

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Bundol en of diens rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.bundol.nl, hierna te noemen Bundol, aan derden gedaan, op alle door Bundol in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Bundol met derden aangegaan.
 • Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
 • Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Bundol niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.
 • Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Bundol te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

 • Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Bundol gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
 • De door Bundol in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Bundol is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid. 

 

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

 • Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Bundol, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
 • Alle met Bundol gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Bundol, dan wel doordat Bundol met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Bundol eerst, nadat en voor zover deze door Bundol zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Bundol gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Bundol met de werkzaamheden waarop de wijzi-ging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Bundol overeenkomsten sluiten.
 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Bundol te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Bundol hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Bundol zou kunnen doen ontstaan.

 

ARTIKEL 3.2 OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 • Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de "wet overeenkomsten op afstand" opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal Bundol deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet, daaraan ondergeschikt zijn. Zie BW Boek 7 afd. 9.a art. 46a e.v. voor de inhoud van deze wet. Deze wet heeft ten doel consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type overeenkomsten. 

 

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

 • Bundol is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Bundol dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.
 • Indien Bundol wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro).
 • Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever jegens Bundol niet op.

 

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

 • De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Bundol niet bindend.
 • Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
 • Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Bundol, zal Bundol in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.
 • Levering geschiedt af het bedrijf van Bundol of een andere door Bundol te bepalen plaats.
 • Wanneer door Bundol, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Bundol.
 • Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Bundol gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussen-komst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Bundol tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

 • De keuze van het transportmiddel is aan Bundol.
 • Het transport van de bij Bundol bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.
 • Alle bij Bundol bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
 • De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van koper/opdrachtgever. Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Bundol het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
 • Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtui-gen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Bundol, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

 

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

 • Voor iedere opdracht stelt Bundol afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Bundol te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Bundol gerechtigd de aangebo-den (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 • Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..
 • Bundol is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.
 • Bundol behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

 • Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Bundol toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
 • Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.
 • De leverancier is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuur-datum wordt betaald.
 • Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Bundol of op een door Bundol aan te wijzen bank- of girorekening.
 • Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Bundol en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

 

ARTIKEL 9: RECLAMES

 • Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Bundol te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.
 • Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Bundol te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.
 • Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Bundol van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan Bundol het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Bundol.
 • Bundol is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Bundol, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
 • Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Bundol worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

 

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

 • Bundol heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Bundol uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Bundol toekomende rechten. Bundol heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Bundol, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Bundol op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
 • Indien koper/opdrachtgever de door hem met Bundol gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Bundol eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van Bundol, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

 

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

 • Indien de betaling van de door Bundol toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bundol, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Bundol verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 150,00 (zegge; honderd en vijftig euro)

 

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

 • Zolang een koper/opdrachtgever aan Bundol geen volledige betaling van de door Bundol aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Bundol.
 • Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Bundol zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeen-komst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Bundol zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Bundol geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..
 • Bundol behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Bundol heeft voldaan.
 • Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Bundol het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

 

ARTIKEL 13: OVERMACHT

 • Overmacht ontslaat Bundol van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Bundol, zoals: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstorin-gen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Bundol is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..
 • In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Bundol gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Bundol. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door Bundol genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

 

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

 • Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst Bundol de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Bundol is ten strengste verboden, tenzij Bundol hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Bundol ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
 • Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Bundol zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

 

ARTIKEL 15: GARANTIES

 • Door Bundol wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Bundol schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.
 • Wordt er door Bundol wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Bundol eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.
 • De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van Bundol. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Bundol.
 • De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever bij Bundol of bij een door Bundol hiervoor ingeschakelde derde.

 

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

 • Uitsluitend indien Bundol dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens Bundol afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Bundol aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze "Algemene Voorwaarden" onverkort van toepassing.

 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Bundol te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Bundol evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever. Bundol behoeft koper/opdrachtgever hierover niet vooraf in kennis te stellen.
 • Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Amsterdam dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Bundol.
 • Indien enig artikel of subartikel van deze "Algemene Voorwaarden" ongeldig wordt, dan wel niet door Bundol wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

 

ARTIKEL 18 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


ARTIKEL 19 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 20 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen


SLOTBEPALING

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Bundol samengesteld en gedeponeerd en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3.